ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   ΝΑΞΟΣ 6-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                          ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:20292
Δ/ΝΣΗ προϋπολογισμού –Λογιστηρίου
& Προμηθειών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2285360153
ΦΑΧ:22850-23570

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI TOΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >> .

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αναθέσει με απευθείας την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ βάσει της τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή σε φάκελο την οικονομική σας προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Τετάρτη 11-12-2019 και ώρα 15:00πμ,

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.663,60 € μαζί με το
Φ. Π. Α 24%. για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχει

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου στον εν λόγο προμηθευτή ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.
Τα υλικά αναγράφονται στην Τεχνική περιγραφή –προδιαγραφές που ακολουθεί και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης
Η δαπάνη αφορά την προσφορά για το σύνολο της προμήθειας όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένα υλικά .
Ο ανάδοχος που θα προκύψει ,υποχρεούται στην προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης (5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ).

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου)
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, έχουν αναρτηθεί τα σχετικά με την προμήθεια στοιχεία.
Ο Δήμος Νάξου & Μ.Κ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Συνημμένο αρχείο

O Δήμαρχος
α/α

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.