ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5000679
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Νάξου
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.10 –Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.10.α.1. – Βελτίωση της πρόσβασης και αύξηση της ελκυστικότητας όλων των βαθμίδων της τυπικής εκπαίδευσης
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ:
Η πράξη αποτελείται από 1 υποέργο  που αφορά στην ανέγερση τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου, σε δύο στάθμες και διαμόρφωση αύλειου χώρου .
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Υποδομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εξασφαλίζει την λειτουργικότητα και ασφάλεια σε όλους τους μαθητές και σε μαθητές ΑΜΕΑ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ
Βελτίωση κατάρτισης και εκπαίδευσης των μαθητών.
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Ε.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ: 943.124,26 €
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 471.562,13 €
ΜΗ ΕΠΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΦΠΑ):0
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 943.124,26 €

Comments are closed.