ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ MIS (ΟΠΣ): 5029199

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ Ν. ΝΑΞΟΥ  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.10 – Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτηση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΚΩΔ.10.α.1 – Βελτίωση της πρόσβασης και αύξηση της ελκυστικότητας όλων των βαθμίδων της τυπικής εκπαίδευσης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Προσθήκη ισόγειου κτιρίου με υπόγειο στο δημοτικό σχολείο Γλινάδου. Ισόγειο με δύο αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας 45 μαθητών και υπόγειο για βοηθητικούς χώρους με μελλοντική χρήση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Ανακαίνιση τουαλετών, διαμόρφωση προαύλιου χώρου και γήπεδο μπάσκετ.

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την υλοποίηση της πράξης εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα, καθώςη προσθήκη αιθουσών γινεται στο προαύλιο χώρο με το υφιστάμενι, με περίφραξη , αθλητικό γήπεδο και εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ
Ενίσχυση υποδομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και βελτίωση της πρόσβασης.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Ε.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ: 422.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 422.000,00  €


ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ                                                         

Πολιτικός Μηχανικός

Προϊσταμένη Τμήματος Δ.Τ.Υ.

κτιριακών έργων, κοινόχρηστων χώρων & οδοποϊιας

Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Τηλ. 2285360143

Φαξ. 2285023570

 

Σχόλια are closed.