Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό  διαγωνισμό με ηλεκτρονική διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό σχολείο Γλινάδου» CPV έργου:45214210-5, με συνολικό προϋπολογισμό 467.000,00  (με ΦΠΑ).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΑ. 2018ΕΠ06710019, με ποσοστά συγχρηματοδότησης 50% από το Ε.Τ.Π.Α. και 50% από το Π.Δ.Ε.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικά με 1η τάξη και άνω και στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά με Α1 τάξη και άνω.

 

 

 

 

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

κ.α.α.

Καραμανή Ευγενία

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Σχετικό έγγραφο εδώ

Σχόλια are closed.