ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νάξος 24/06/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         Αρ.Πρωτ.: οικ. 407
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού                                              Προς:
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                               Κάθε ενδιαφερόμενο
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
Ε-mail: efitrou@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή κλειστής προσφοράς»

Δια της παρούσης, το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού
Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων σας καλούν για την κατάθεση κλειστής προσφοράς στο Πρωτόκολλο
των γραφείων διοικήσεως του νομικού προσώπου, για την «Εικαστική επιμέλεια
και εκτύπωση εντύπων προγραμμάτων πολιτιστικών εκδηλώσεων», συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής πλευράς προσφορά,
έως και την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ώρα 14:00. 
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν δημόσια την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016, από την αρμόδια
Επιτροπή Αξιολόγησης, στις 14:30, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση
ύπαρξης όμοιων προσφορών ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση. Οι συμμετέχοντες θα
ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής διαδικασίας με δική τους ευθύνη.
Αντίγραφο της μελέτης, παρέχεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν με δική τους επιμέλεια
την αναπαραγωγή, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και
στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

Μελέτη

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Ζ. Τσολάκης          

                                                       

Σχόλια are closed.