ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Νάξος 19/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Αρ.Πρωτ.: οικ. 873
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                             Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Προσχολικής Αγωγής
1ος Παιδικός Σταθμός
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Σοφία Χωριανοπούλου
Τηλ.: 22850 22944
Fax: 22850 22944
Email: apedikos@otenet.gr

  «Πρόσκληση για την υποβολή κλειστής προσφοράς»

Δια της παρούσης, το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας
καλούν για την κατάθεση κλειστής προσφοράς στο Πρωτόκολλο των γραφείων
διοικήσεως του νομικού προσώπου, για την προμήθεια παιχνιδιών και ειδών
ψυχαγωγίας για τον 1ο Παιδικό Σταθμό, συνολικής προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 610,99 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής πλευράς προσφορά,
έως και την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00. 

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν δημόσια την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016,
από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, στις 13:00, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση ύπαρξης όμοιων προσφορών ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής διαδικασίας
με δική τους ευθύνη.  Αντίγραφο των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας,
παρέχεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προσχολικής Αγωγής
εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή,
από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. 

TEXNIKES_PRODIAGRAFES

 Ο Πρόεδρος Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.