ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1 & 2 Π.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νάξος 26/10/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Αρ.Πρωτ.: οικ. 893 
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος  Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Προσχολικής Αγωγής
1ος Παιδικός Σταθμός
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Σοφία Χωριανοπούλου
Τηλ.: 22850 22944
Fax: 22850 22944 Email: apaidikos@otenet.gr

  «Πρόσκληση για την υποβολή κλειστής προσφοράς»

Δια της παρούσης, το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλούν
για την κατάθεση κλειστής προσφοράς στο Πρωτόκολλο των γραφείων διοικήσεως
του νομικού προσώπου, για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών
για τον 1ο και 2ο παιδικό σταθμό, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 528,81 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
από οικονομικής πλευράς προσφορά, έως και την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00. 

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν δημόσια την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016, από την αρμόδια
Επιτροπή Αξιολόγησης, στις 12:30, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση ύπαρξης όμοιων προσφορών ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής διαδικασίας με δική τους ευθύνη. 
Αντίγραφο των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας, παρέχεται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προσχολικής Αγωγής εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι
αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή, από τον διαδικτυακό
τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί». Η παρούσα θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.                             

TEXNIKES_PRODIAGRAFES

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Comments are closed.