ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Νάξος 16/05/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           Αρ.Πρωτ.: οικ. 275
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                     Προς:
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων                     Κάθε ενδιαφερόμενο
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
Ε-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Πρόσκληση για την υποβολή κλειστής προσφοράς

Δια της παρούσης, το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας
και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλούν για την κατάθεση κλειστής προσφοράς
στο Πρωτόκολλο των γραφείων διοικήσεως του νομικού προσώπου, για την «Προμήθεια γραφικής ύλης
και λοιπόν υλικών γραφείων διοικήσεως ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 540,33 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής
πλευράς προσφορά, έως και την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 και ώρα 10:00.  Οι προσφορές θα
αποσφραγιστούν δημόσια την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016, από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης,
στις 11:00, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ύπαρξης όμοιων προσφορών
ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής
διαδικασίας με δική τους ευθύνη. 

Αντίγραφο της μελέτης, παρέχεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή, από τον διαδικτυακό τόπο
www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στον πίνακα ανακοινώσεων
του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης

Σχόλια are closed.