ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή προσφοράς για την κατασκευή έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος: 17-10-2019                                                                                                                                                                                                                                                                   Α.Π.: 18355
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για υποβολή προσφοράς για την κατασκευή έργου με τη διαδικασία της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

1. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κατόπιν της Υπ’ αριθμό: 189/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προσκαλεί την 23-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς κατηγορίας Οικοδομικών Έργων, Τάξης Α1 και Άνω:
να προσέλθουν στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο Νάξου, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της Δημόσιας Σύμβασης του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση Τοίχων Αντιστήριξης” (CPV 45262510-9)
2. Οι όροι της διαπραγμάτευσης που εγκρίθηκαν με την 189/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (www.e-naxos.eu) και αναρτήθηκαν στον πίνακα δημοσιεύσεων του Δήμου, είναι συνημμένοι στην παρούσα πρόσκληση, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Λοιπά στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν και από την ιστοσελίδα του Δήμου, που έχει αναρτηθεί η μελέτη ή και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 48.733,77€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
4. Η διαδικασία για την κατασκευή του έργου με διαπραγμάτευση εγκρίθηκε με την 189/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤ. ΛΙΑΝΟΣ

Συνημμένο αρχείο

Σχόλια are closed.