ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 20η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός κοινόχρηστων αποχωρητηρίων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
2. Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατεπείγουσα διάνοιξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Πλάκες της Κοινότητας Σαγκρίου».
3. Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «Τοιχία αντιστήριξης Δ.Ε. Νάξου»
4. Κοπή και απομάκρυνση δέντρου στην Δ.Κ. Εγγαρών
5. Έγκριση Σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων 2025-2028 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτήτριας του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
7. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.