ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 10η Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οριστικής παραλαβής έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης παραλιακών οικισμών»
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης εκτέλεσης έργου <<ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΝΑΞΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024>>
3. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη που αφορά κατεπείγουσα ηλεκτροδότηση 2ης φορητής Μονάδας Αφαλάτωσης στην περιοχή ‘’Οικόπεδα Αεροπορίας¨¨ της Δ.Κ. Νάξου(125/2024 Δ.Ε.).
4. Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης » της κας Σώχου Άννας του Ονούφριου, που λειτουργεί στη ΔΚ Ηρακλειάς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
5. Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Διάθεσης Πλήρους Επεξεργασίας & Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παρασκευής & Διάθεση Μερικής Επεξεργασίας » του κ. Γιούλου Δημητρίου του Νικολάου, που λειτουργεί στη ΔΚ Ηρακλειάς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
6. Έγκριση μελέτης, κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πόσιμου νερού αφαλάτωσης ελάχιστης ποσότητας 1000m3/ημέρα και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
7. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών για: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠAΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ
8. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της εργολαβίας παροχής υπηρεσιών για: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠAΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
9. Κοπή και απομάκρυνση τριών δέντρων στην Δ.Κ. Νάξου (Εργατικές κατοικίες)
10. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων
11. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
12. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Βιτζηλαίου Ιωάννη

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.