ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 1η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτες των εργολαβιών παροχής υπηρεσιών για: «Ευπρεπισμό και προστασία κοινόχρηστων χώρων» στις Κοινότητες Δονούσας, Ηρακλειάς Σχοινούσας και Κουφονησίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2024.
2. Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 από το έτος 2024 και εφεξής.
3. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του έργου ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΑΝΞ(Κρατικού Αερολιμένα Νάξου)
4. Έγκριση ανάθεσης σύμβασης του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΑΝΞ(Κρατικού Αερολιμένα Νάξου)» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Ν. 4412/2016 άρθρο 269 περ.δ)-έγκριση αποδοχής μελέτης και καθορισμός όρων της πρόσκλησης με διαδικασία διαπραγμάτευσης-ορισμός αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού την προμήθεια πόσιμου νερού ελάχιστης ποσότητας 2.000m3/ημέρα.
6. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
7. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων
8. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων
9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού δημοτικών τελών ύδρευσης, άρδευσης αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2024
10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2024

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.