ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 16η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.
2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για μισθώσεις – εκμισθώσεις, εκποιήσεις – αγορές ακινήτων.
3. Επικαιροποίηση της υπ. αρ. 364/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τη συμπλήρωση όρου στο άρθρο 2.2.8 της με αρ πρωτ. 24374/2023 διακήρυξης.
4. Έγκριση της υπ. αρ. 25/2024 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου.
5. Έγκριση δικαστικής εκπροσώπησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Ειρηνοδικείο Νάξου.
6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – τακτοποιητικού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΓΓΑΡΩΝ».
8. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – τακτοποιητικού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».
9. Έγκριση διαγραφής οφειλών ΔΤ/ΔΦ και Τ.Α.Π.
10. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.