ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 4η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος.
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πόσιμου νερού ελάχιστης ποσότητας 1600 κυβικών μέτρων ανά ημέρα.
3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητή του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
4. Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
5. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
6. Ενημέρωση δικαστικής υπόθεσης για έγκριση παράστασης.
7. Κατάρτιση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2024.
8. Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2024.

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.