ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Νάξος 07/06/2024                                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 10194/2024
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 11η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2024».
2. Έγκριση Τεχνικού Δελτίου και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» στην πρόσκληση με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ OTA Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 (Α.Π. 6) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» του Πράσινου Ταμείου.
3. Έγκριση μελέτης και τευχών συμπληρωματικής προμήθειας, για την προμήθεια με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός – Αναβάθμιση Ταχυδιυλιστηρίου Εγγαρών».
4. Λήψη απόφασης για άδεια διέλευσης από δημοτικές οδούς υπερμεγέθους και υπέρβαρου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ154476.
5. Λήψη απόφασης για άδεια διέλευσης από δημοτικές οδούς υπερμεγέθους και υπέρβαρου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας Ρ29497.
6. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών καταναλωτή.
7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης & επέκταση τμημάτων παραλιακών οικισμών»
8. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
9. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
10. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων για έγκριση παράστασης.
11. Προσαρμογή σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2024, μετά τη γνώμη του παρατηρητηρίου.
12. Κατάρτιση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2024.

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.