ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 25η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πληρωμής εξωσυμβατικής χρήση μισθίου, για το ακίνητο ιδιοκτησίας Κρητικού Εμμανουήλ και Σκουλάτου Μαργαρίτας στη θέση Άγιος Νικόλαος Λιβάδι Νάξου.
2. Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
3. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δ.Κ. Ηρακλειάς.
5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού περιοχής Πλ. Φουφόπουλου ως ήπιας κυκλοφορίας και εισήγηση προς το ΔΣ.
6. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
7. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.