ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 2η Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή μελέτης & λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση περιοχής κλειστού γυμναστηρίου Νάξου – Κατασκευή γηπέδων προπονήσεων και υπαίθριου γυμναστηρίου» στο Πρόγραμμα «ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας: 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού» με Τίτλο: «Ανάπλαση περιοχής κλειστού γυμναστηρίου Νάξου – Κατασκευή γηπέδων προπονήσεων και υπαίθριου γυμναστηρίου».
2. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ».
3. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ 13/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής ως προς την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για μισθώσεις – εκμισθώσεις, εκποιήσεις – αγορές ακινήτων λόγω παραίτησης.
4. Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
5. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών Τ.Α.Π.
6. Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις μερικής απασχόλησης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για το διδακτικό έτος 2024-2025.
7. Έγκριση των υπ’ αρ. 592/2024 και 593/2024 αποφάσεων Δημάρχου για κατάθεση αιτήσεων στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.
8. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
9. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.