ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 23η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση της με αριθμ 2/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής ως προς τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για μισθώσεις –εκμισθώσεις , εκποιήσεις –αγορές ακινήτων.
2. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης κινητών και ακινήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2024.
3. Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 20 ΜΗΝΩΝ –2024 (8 μήνες) ΚΑΙ 2025»
4. Υποβολή πρακτικού για διαπίστωση άγονου αποτελέσματος του διαγωνισμού για την «Λειτουργία, διαχείριση και προβολή των μουσείων της Δημοτικής Κοινότητας Απεράθου και του Θεατρικού Μουσείου Ιάκωβος Καμπανέλλης» και πρόταση για την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας
5. Έγκριση ή μη άσκησης αίτησης ακύρωσης και αναστολής , ενώπιον του ΣτΕ , κατά των 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών , εκδοθείσες κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) από κοινού με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
6. Έγκριση διαγραφής χρεών και απαλλαγή από προσαυξήσεις.
7. Έγκριση απόφασης μετακίνησης του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
8. Έγκριση απόφασης μετακίνησης του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
9. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.