ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 9η Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της υπηρεσία με τίτλο: «Οριοθέτηση Κολυμβητικών Περιοχών» της νήσου Νάξου.
2. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 7574/23.4.2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014651357) σύμβασης Υπηρεσίας «Καθαριότητα κοινοχρήστων Αποχωρητηρίων Δήμου Νάξου και ΜΚ» με ανάδοχο την « Νationwide Cleaning and Maintenance E.E.
3. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών αιγιαλού και είσπραξη εγγυητικής επιστολής (Μ.Μ.).
4. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών αιγιαλού (Κ.Σ.).
5. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών αιγιαλού (Κ.Γ.).
6. Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
7. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
8. Αποδοχή χρηματοδότησης από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 (Α.Π. 6) «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ» για τη δράση «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» για τη δράση «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
9. Έγκριση της υπ’ αρ. 604/2024 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του δήμου».
10. Ενημέρωση δικαστικής υπόθεσης για έγκριση παράστασης.
11. Υποβολή στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου έτους 2023.
12. Υποβολή στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 1ου τριμήνου έτους 2024.
13. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.