ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 13η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Καθαρισμός κοινόχρηστων αποχωρητηρίων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία καθαριότητας κοιμητηρίων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης για σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής της υπηρεσίας: «Παροχή δύο εργατών για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
4. Έγκριση της υπ’ αρ. 1364/2023 απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΤΟΥΜΠΑΚΑΔΕΣ” (Α΄ ΦΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ) ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».
5. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
6. Έγκριση διαγραφής οφειλών (Κ.Ν.).
7. Έγκριση διαγραφής οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στον ορθό οφειλέτη.
8. Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ΔΛΤΝάξου από το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξώδικου συμβιβασμού αποζημίωσης, από βλάβη σε σωλήνα ύδρευσης.
10. Έγκριση άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και υποβολής μήνυσης για παρεμπόδιση ελεύθερης χρήσης δρόμου στην Κοινότητα Κυνιδάρου.
11. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα για συμμετοχή στην ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.