ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 27η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017), έτους 2024.
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων 2024».
3. Αποδοχή Μελέτης & λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση κτιρίου για τη στέγαση του νηπιαγωγείου Γαλανάδου» στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» με τίτλο: «Κατασκευή /Βελτίωση/αναβάθμιση/συμπλήρωση κτιριακών υποδομών νηπιαγωγείων».
4. Έγκριση διαγραφής οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ και επαναβεβαίωση στον ορθό οφειλέτη.
5. Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής (Ε. Ε.).
6. Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής (G. T.).
7. Έγκριση διαγραφής οφειλών ΔΤ/ΔΦ και Τ.Α.Π. (Α.Α.)
8. Έγκριση διαγραφής οφειλών ΔΤ/ΔΦ και Τ.Α.Π. (Β.Γ. & Γ.Α.)
9. Έγκριση διαγραφής οφειλών ΔΤ/ΔΦ και Τ.Α.Π. (Β.Σ.)
10. Έγκριση διαγραφής οφειλών ΔΤ/ΔΦ και Τ.Α.Π. (Ι.Μ.ΟΥΡ.)
11. Έγκριση διαγραφής οφειλών ΔΤ/ΔΦ και Τ.Α.Π. (Κ.Κ.)
12. Έγκριση διαγραφής οφειλών ΔΤ/ΔΦ και Τ.Α.Π. (Φ.Σ.)
13. Έγκριση της υπ’ αρ. 180/2024 απόφασης Δημάρχου που αφορά την κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας « Παροχή υπηρεσιών δύο εργατών για την κάλυψη αναγκών υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
14. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
15. Λήψη απόφασης για άσκηση έφεσης κατά απόφασης Ειρηνοδικείου Νάξου.
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξώδικου συμβιβασμού.
17. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
18. Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τουριστικού καταλύματος στο Κουφονήσι.
19. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.