ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 08-05-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 7084

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Αγίου Αρσενίου, Aπειράνθου, Φιλωτίου, Κορωνίδας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μονής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 13 Μάϊου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Έργα Ανάπτυξης λιμένα Νάξου», του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Εποπτείας και παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης έργου: «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στη Νάξο».
3. Λήψη απόφασης για μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στις Κοινότητες Αγίου Αρσενίου, Απειράνθου και Μονής.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου για την στέγαση εποχικού κλιμακίου της Πυροσβεστικής, στην Κοινότητα Κορωνίδας.
5. Λήψη απόφασης για καθιέρωση δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για την περιφερειακή ενότητα Νάξου της «Μάχης της Νάξου» προς τιμή των ηρώων που με αυτοθυσία απελευθέρωσαν το νησί της Νάξου στις 15 Οκτωβρίου 1944 από την γερμανική κατοχή.
6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Στάσεων Επιβατών».
7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Πλακοστρώσεις οδών».
8. Έγκριση αποδοχής χρηματοδοτήσεων και εντάξεως πράξεων χρηματοδοτούμενων έργων.
9. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2020, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
10. Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΠΟΑ (ΕΦΑΚΥΚ) – Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έργο: «NAXIOS-Ψηφιακή Εφαρμογή Ξενάγησης Επισκεπτών μέσω Έξυπνων Συσκευών στους Πολιτιστικούς Πόρους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με Διασυνδεδεμένη Πλατφόρμα Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου σε Συνεργασία με Τοπικούς Πολιτιστικούς Φορείς».
11. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Υφιστάμενη τουριστική μονάδα ξενοδοχείου κλασικού τύπου κατηγορίας 3*** αστέρων με την επωνυμία «ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ».
12. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 95/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Σύσταση δημοτικής επιτροπής πρωτογενούς τομέα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» – ορισμός μελών και συγκρότησης αυτής.
13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ακαθάρτων Οικισμού Απόλλωνα Δήμου Δρυμαλίας».
14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης: «Εγκαταστάσεις Λυμάτων (Βιολογικού Καθαρισμού) του Οικισμού ¨Απόλλωνας¨ του Δήμου Δρυμαλίας».
15. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας σύμβασης: «Προμελέτη νέας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Απόλλωνα».
16. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Β΄δόση έτους 2020).
17. Έγκριση κοπής-απομάκρυνσης δέντρων στις Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.