ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 23-05-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 7763

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Νάξου.

Έχοντας υπόψιν:
α) το το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 28 Μάϊου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

¨Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Έργα Ανάπτυξης λιμένα Νάξου», του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με περιβαλλοντική ταυτότητα 1908158213¨.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σημειώσεις:

Την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Έργα Ανάπτυξης λιμένα Νάξου», του Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων μπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: eprm.ypen.gr με τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ» και με περιβαλλοντική ταυτότητα 1908158213.

Σχόλια are closed.