ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 26-06-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 10155

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Φιλωτίου, Κορωνίδας και Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3) Προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σκαδού.
4)Προς τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ¨ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΕ¨, ΄όσον αφορά το 11ο θέμα της πρόσκλησης.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού ακινήτου εντός του οικισμού Σχοινούσας προς την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου για 99 χρόνια προκειμένου να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε αυτό το περιφερειακό ιατρείο της νήσου Σχοινούσας.
2. Λήψη απόφασης για καθορισμό τμημάτων αιγιαλού, παραλίας για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους, κατόπιν δημοπρασίας (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τα έτη 2020,2021,2022(υπ’ αριθμ. 08/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
3. Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (υπ’ αρ. 154/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
4. Καθορισμός τιμών θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2020 (υπ’ αριθμ. 155/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
5. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ¨ΙΟΛΑΟΣ¨.
6. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων.
7. Λήψη απόφασης για παράταση μισθώσεων στέγασης ΥΔΟΜ Νάξου και αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων.
8. Λήψη απόφασης για παράταση εκμίσθωσης δημοτικών βοσκοτόπων στις θέσεις «Πήττα» και «Πλάτη Βουνού» στην Κοινότητα Σκαδού.
9. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για τις πληρωμές τoυ ενταγμένου έργου: «Προσθήκη δυο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου ν. Νάξου» στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
10. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για τις πληρωμές τoυ ενταγμένου έργου: «Βρεφονηπιακός σταθμός Φιλωτίου Νάξου» στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
11. Λήψη απόφασης επί πρότασης της εταιρείας ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧ/ΓΕΙΟ ΙΚΕ για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς. (υπ’ αρ. 148/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής).
12. Έγκριση αποδοχής χρηματοδοτήσεων και εντάξεως πράξεων χρηματοδοτούμενων έργων.
13. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
14. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.
15. Καθορισμός Οργάνων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου μηνιαίου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων.
16. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 32/2018 απόφασης Δ.Σ. του πρώην ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. για τον καθορισμό συστήματος μοριοδότησης και διαδικασίας επιλογής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17. Συγκρότηση Ειδικής Eπιτροπής Επιλογής και Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σχολικού έτους 2020-2021.
18. Έγκριση διαγραφής και εγγραφής νηπίων στους 1ο και 2ο Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
19. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Β΄δόση έτους 2020).
20. Έγκριση κοπής-απομάκρυνσης δέντρων στις Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
21. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων της εταιρείας «AURELIA IKE».
22. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων.
23. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την συγκρότηση Α/θμιου Συμβουλίου Θεάτρων Κινηματογράφων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.