ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 24-07-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 12153

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου και Σχοινούσας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 29 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 75/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού ακινήτου εντός του οικισμού Σχοινούσας (οικοπέδου εκτάσεως 189,81 τ.μ., μετά του επ’ αυτού υπό κατασκευή περιφερειακού ιατρείου Σχοινούσας) προς την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου για 99 χρόνια προκειμένου να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε αυτό το περιφερειακό ιατρείο της νήσου Σχοινούσας.
2. Λήψη απόφασης για την προσθήκη ή μη προσωνυμίας στο Γενικό Λύκειο Νάξου.
3. Λήψη απόφασης για παράταση των συμβάσεων μίσθωσης για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας και του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 285/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου Γεωργίου Ξανθούλη.
5. Έγκριση σύναψης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ¨Μπορούμε saving Food-Saving Lives¨ για την υλοποίηση του κοινωνικού προγράμματος «Είμαστε Οικογένεια –Covid 19» του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
6. Έγκριση υπογραφής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και της εταιρείας «CYTOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.
7. Έγκριση εκ νέου σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ¨ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ¨», για την πραγματοποίηση ιατρικών παρεμβάσεων στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
8. Έγκριση αποδοχής χρηματοδοτήσεων και εντάξεως πράξεων χρηματοδοτούμενων έργων.
9. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
10. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και καθορισμός του τρόπου επιλογής των μελών της.
11. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Βάσιλα, στην περιοχή «Πλατείας Πρωτοδικείου» Χώρας Νάξου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.