ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 27-03-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 5537

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Φιλωτίου, Εγγαρών, Αγίου Αρσενίου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 31 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας –ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2020 (υπ’ αριθμ. 55/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
2. Καθορισμός δημοτικών ανταποδοτικών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2020 (υπ’ αριθμ. 56/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
3. Επικαιροποίηση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του υποέργου: «Ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού Φιλωτίου Νάξου», με κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5038172 και κωδικό υποέργου 115509.
4. Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
5. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση – Στεγανοποίηση Λιμνοδεξαμενής Εγγαρών».
7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών».
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Υπηρεσίας «Παροχή συμβουλών σε θέματα Σχεδιασμού Σήμανσης Πεζοπορικών Διαδρομών» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
9. Συμπλήρωση της με αρ. 22/26-02-2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδού στη Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.