ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 10-04-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ: 6066

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νάξου, Χαλκείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 14 Απριλίου 2020, Μεγάλη Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης ρύθμισης ή μη στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4671/2020.
2. Έγκριση παράτασης της προμήθειας: “Γήπεδο ποδοσφαίρου 11*11 Νίκος Βλακός της ΤΚ Χαλκείου Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Νίκος Βλακός της ΤΚ Χαλκείου”.
3. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: “Ανακαίνιση Δημοτικών WC Χώρας Νάξου”.
4. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
5. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Α΄δόση έτους 2020).
6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 289/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με την αύξηση του αριθμού των δικαιούμενων επικουρικών ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου για την καταβολή του επιδόματος οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των αναγκών αυτών.
7. Έγκριση διαγραφής και εγγραφής νηπίων στον 1ο και 2ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
8. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2020, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.