ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                        Νάξος, 05/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                Αρ. Πρωτ: 21534

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

  1. Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  2. Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Nάξου και Ηρακλειάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  3.  Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Σαγκρίου, Γαλανάδου, Κορωνίδας και Απειράνθου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στις 09 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ορισμού τρόπου εκτέλεσης της μελέτης: «Ανέγερση εκπαιδευτηρίου στην Τ.Κ. Σαγκρίου».
2. Τροποποίηση της από 22/05/2008 Σύμβασης Συνεργασίας με την Ε.Ε.Α.Α. για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας.
3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων (επενδυτικών δαπανών – πρώην ΣΑΤΑ) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2018.
4. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με θέμα: «Αρχική Διάνοιξη Δασικού Δρόμου στην Νήσο Ηρακλειά».
5. Λήψη απόφασης για την κατάταξη – κατηγοριοποίηση των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4479/2017.
6. Λήψη απόφασης επί του θέματος μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.
7. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμών Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Νάξου”
8. Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 του έργου “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής “Πέρα Χωριό ” στην Τ.Κ. Απεράθου”.
9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή χωνευτηρίου στο νεκροταφείο της Δ.Κ Νάξου».
10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου: «Πλακόστρωση δρόμου εντός οικισμού Τ.Κ Γαλανάδου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
11. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 18/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση κατασκευής κινητής ράμπας εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στον οικισμό ¨Απόλλωνα¨ της Τ.Κ. Κορωνίδας Νάξου».
12. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
13. Λήψη απόφασης περί: Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
14. Αίτημα κ. Καστελλάνου Αργύρη περί υπαγωγής του στον Ν. 4483/2017 για τη ρύθμιση χρεών του στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
15. Έγκριση ή μη διενέργειας εκδηλώσεων και διάθεση πιστώσεων δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονομικού έτους 2017 για την κάλυψη δαπανών παράθεσης γευμάτων.
16. Έγκριση κατεπείγουσας μετακίνησης αιρετών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17. Επιστροφή ποσών σε δημότες ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
18. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
19. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων .
20. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
21. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
22. Διορισμός μελών και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου.
23. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
24. Ορισμός συμβούλων σε επιτροπές παραλαβής έργων.
25. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 200/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Νάξου, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του νομικού προσώπου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.