ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             ΝΑΞΟΣ 20-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                   ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 23944
Δ/ΝΣΗ προϋπολογισμού –Λογιστηρίου
& Προμηθειών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2285360100
ΦΑΧ:22850-23570

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ    
 
 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  >> .

 

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αναθέσει με απευθείας  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ    βάσει της τεχνικής μελέτης   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου μας σας καλεί  να εκδηλώσετε  ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή σε φάκελο την οικονομική σας προσφορά   στο πρωτόκολλο του Δήμου   έως και την    26 -12-2019   και ώρα 15:00πμ,

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.999,99   € μαζί με το Φ. Π. Α 24%. για την κάλυψη των αναγκών  που υπάρχει

Η  ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου στον εν λόγο προμηθευτή ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.

Τα υλικά    αναγράφονται στην Τεχνική περιγραφή –προδιαγραφές   που ακολουθεί  και τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης

Η δαπάνη αφορά την προσφορά για το σύνολο της προμήθειας  όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένα υλικά  .

Ο ανάδοχος που θα προκύψει ,υποχρεούται στην προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης (5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ).

Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου)
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
Στον  πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου,  έχουν αναρτηθεί τα σχετικά με την προμήθεια  στοιχεία.
Ο Δήμος Νάξου & Μ.Κ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η προμήθεια  θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

O Δήμαρχος
α/α
Παντελιάς Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος

Συνημμένα Έγγραφα 

Σχόλια are closed.