ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 05/02/2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, σε εφαρμογή της με αριθμό 27/2024 (ΑΔΑ:ΨΜΔΛΩΚΗ-34Μ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 70Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α΄/2019).
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Δήμαρχο.
β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου, που ορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία.
γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο.
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου.
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που υποδεικνύεται από τον επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα.
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων, που υποδεικνύεται από τον σύλλογο ή την οργάνωση αντίστοιχα.
ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων (ένας από κάθε φύλο), που ορίζονται από τον Δήμαρχο.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων απευθύνει δημόσια πρόσκληση:
Α) Σε:
• Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου (λόγω μη ύπαρξης Ένωσης Συλλόγων Γονέων),
• Τοπικούς επαγγελματικούς/εμπορικούς συλλόγους ή συνεταιριστικές οργανώσεις,
• Τοπικούς γυναικείους /φεμινιστικούς συλλόγους /φεμινιστικές οργανώσεις ή μη κυβερνητικές οργανώσεις με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων,
να ορίσουν εκπρόσωπό τους στην υπό συγκρότηση Δημοτική Επιτροπή Ισότητας.

Β) Σε εμπειρογνώμονες δημότες/-ισσες, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην οικεία Επιτροπή (επισυνάπτεται έντυπο).

(ΣΗΜ: Ως εμπειρογνώμονες νοούνται άτομα της τοπικής κοινωνίας, με δράση που σκοπό έχει την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών σε τοπικό επίπεδο. Τα άτομα αυτά μπορεί να είναι μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων, συλλογικοτήτων, επαγγελματικών συλλόγων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, κ.λπ.).

Η υποβολή των προτάσεων των φορέων και των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο Πρωτοκόλλου) ή ηλεκτρονικά στο email: prot@naxos.gov.gr, μέχρι τις 20.02.2024.

Η Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α)Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο
β) Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής
γ) Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο
δ) Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ

Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής

Σχόλια are closed.