ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Πληροφορίες: Κονδύλης Νικόλαος                                                                       Νάξος, 30/03/2020
Τηλ.:2285360137                                                         Aρ. Πρωτ.: 5606

Fax: 2285023570
E-mail: nikkon@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για υπηρεσίες είσπραξης πληρωμών/οφειλών των απαιτήσεων του Δήμου μέσω του Ηλεκτρονικού Διατραπεζικού Συστήματος «ΔΙΑΣ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές οικονομοτεχνικές προσφορές.

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η Τράπεζα, σε συνεργασία με την ΔΙΑΣ Α.Ε. να αναλάβει να υποστηρίξει το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλαδων στις διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξή του στο Διατραπεζικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών -DIAS, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να εισπράττει τις οφειλές των οφειλετών του από όλες τις Τράπεζες που συμμετέχουν στο σύστημα (αφορά στο σύνολο σχεδόν των Τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά).

Το κριτήριο για την κατακύρωση είναι η πλέον συμφέρουσα και πληρέστερη οικονομική προσφορά ανά συναλλαγή προς όφελος του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους:
1)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:
• Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
• Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.
• Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
• Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2) Έντυπο Οικονομοτεχνικής  Προσφοράς.

Ως χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας ορίζεται διάστημα για 36 μήνες.

Η αναλυτική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης θα ορίζεται στην υπογράφουσα σύμβαση.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 06/04/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στη διεύθυνση Δημαρχείο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων , Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίον εξωτερικά θα αναγράφονται η επωνυμία του συμμετέχοντα, τα στοιχεία επικοινωνίας τους (Ταχ. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο) και η ένδειξη “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων – Υπόψιν Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης”.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, δωρεάν και άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στη διεύθυνση www.e-naxou.eu
Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προγραμματισμού και οργάνωσης του Δήμου στα τηλ. 2285360137 ή στο κινητό 6972602001 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνος Κονδύλης Νικόλαος .
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτείται να κατατεθούν.
Η οικονομοτεχνική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές της οικονομικής προσφοράς επίσης θα πρέπει να παρουσιάζεται  και όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά όλη η διαδικασία της υπηρεσίας ηλεκτρονικών εισπράξεων μέσω «ΔΙΑΣ».
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
Προσφορά που παρουσιάζει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες απορρίπτεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
Εκπρόθεσμα υποβληθείσες προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 

Ο Δήμαρχος
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

 

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.