ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 19-05-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ: 7497

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1) Προς τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5)Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6)Προς τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7)Προς τον μελετητή του έργου κ. Ιωάννη- Αλβέρτο Γιαμίν.
8)Προς τον Σύλλογο Μαζικής Εστίασης Νάξου.
9 )Προς την Ένωση Ξενοδόχων Νάξου.
10 Προς το Σύλλογο Ενοικιαζόμενων Δωματίων Νάξου.
11)Προς το Σύλλογο Ενοικιαστών Οχημάτων Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
12)Προς Κ.Τ.Ε.Λ. Νάξου.
13)Προς Ναυτικούς-Τουριστικούς Πράκτορες νήσου Νάξου.

Έχοντας υπόψιν:
α) το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
στ) την εγκύκλιο 67/23624/14-04-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 27 Μάϊου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

¨Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Έργα Ανάπτυξης λιμένα Νάξου», του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με περιβαλλοντική ταυτότητα 1908158213¨.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σημειώσεις:

Την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Έργα Ανάπτυξης λιμένα Νάξου», του Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων μπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: eprm.ypen.gr με τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ» και με περιβαλλοντική ταυτότητα 1908158213.

Σχόλια are closed.