ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 15-01-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 19 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και τις σχετικές εγκυκλίους για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Επαύξηση δυναμικότητας κατά 80 m3 /ημέρα της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης (150 m3 /ημέρα) στη Δονούσα».
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του ν. 3463/06.
3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης για την περαίωση του έργου «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο στη θέση Μαυρομοίρες της Τ.Κ. Απεράθου».
4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης για την περαίωση του έργου: «Επισκευή – συντήρηση δημοτικών κτιρίων».
5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πλήρη επισκευή και συντήρηση των μονάδων αφαλάτωσης στη νήσο Σχοινούσα».
6. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για τον καθορισμό π/υ της μελέτης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ευφυών Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης Νάξου».

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.