ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 19η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 96/023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη διόρθωση ΑΦΜ του αναδόχου.
2. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 164/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον ορισμό συμβολαιογράφου.
3. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης επιτροπής παραλαβής αναφορικά με τις απεσταλμένες ποσότητες των ειδών για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου».
4. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
5. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
6. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης στάσης επιβατών στην περιοχή Τσικαλαριό της Κοιν. Κορώνου Νάξου.
7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.