ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 26η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επανεξέταση άσκησης πρόσθετης παρέμβασης στο Ειρηνοδικείο Νάξου, μετά την ανάκληση της υπ’ αρ. 226/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Έγκριση παραίτησης από αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ.
3. Έγκριση πρακτικών πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος ακάλυπτου χώρου επί του δημοτικού ακινήτου έμπροσθεν του Μουσείου «Ιάκωβος Καμπανέλλης» στη θέση Γρόττα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4. Έγκριση της υπ’ αρ. 896/2023 απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα διαδικασία ανάθεσης του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κ. ΓΛΙΝΑΔΟΥ».
5. Έγκριση της υπ’ αρ. 897/2023 απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα διαδικασία ανάθεσης του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».
6. Έγκριση μελετών, τευχών δημοπράτησης και υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Nάξου & Μικρών Κυκλάδων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
7. Παραλαβή 2ου σταδίου μελέτης στατικής επάρκειας κτιρίων.
8. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης ΝΕΟΥ Υ/Σ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΚΡΑΡΙΑ της Κ. Φιλωτίου (επιστολή ΔΕΔΔΗΕ 50506/2023).
9. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης ΝΕΟΥ Υ/Σ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΚΡΑΡΙΑ της Κ. Φιλωτίου (επιστολή ΔΕΔΔΗΕ 50507/2023).
10. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης 4 Στ. ΦΟΠ στην περιοχή «Αγ. Γεώργιος Κανάκι» της Κοινότητας Απειράνθου Νάξου (257/2023 ΑΟΕ).
11. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
12. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού (χρηματοδοτούμενων) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.