ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 10η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πληρωμής εξωσυμβατικής χρήσης μισθίου, για το ακίνητο ιδιοκτησίας Στρατούρη Κωνσταντίνας, Μαράκη Κυριακής και Στρατούρη Αιμιλίας-Στυλιανής στη θέση ’’Έλλη’’ Χώρας Νάξου.
2. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ M.T. & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Υ/Σ ΦΟΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΙΑΡΑΚΗ ΑΓΓΙΔΙΩΝ».
3. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΧΑΛΚΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ».
4. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΣΤ. ΦΟΠ ΚΑΙ 4 Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΑΧΙΔΙΩΤΙΣΣΣΑΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥ».
5. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 5 Φ.Σ. ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΣΤ. Χ.Τ.».
6. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 Φ.Σ. ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΣΤ. Χ.Τ. ΚΑΙ ΦΟΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ».
7. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
8. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού (χρηματοδοτούμενων) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.