ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που θα πραγματοποιηθεί 19 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης μίσθωσης μονάδας αφαλάτωσης νήσου Νάξου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθότι η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης γίνεται πριν τη λήξη του χρόνου της παράτασης (20-10-2023), προκειμένου στην επέκταση τροποποίησή της. Επίσης, είναι απόλυτα αναγκαία, λόγω της ιδιαιτερότητας και σοβαρότητας του θέματος, της μεγάλης ανάγκης για προμήθεια πόσιμου νερού και την απαραίτητη κάλυψη όλων των αναγκών, για την προστασία της Δημόσιας υγείας.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.