ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 24η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πληρωμής για εξωσυμβατική χρήση μισθίου, για το ακίνητο ιδιοκτησίας Κρητικού Εμμανουήλ και Σκουλάτου Μαργαρίτας στη θέση Άγιος Νικόλαος Λιβάδι Νάξου.
2. Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση γεωτρήσεων για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης.
3. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Σύνταξη ετήσιων πιστοποιητικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
4. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε ιδιώτες των εργασιών: «Καθαρισμός υδατοδεξαμενών» στις Δημοτικές Κοινότητες των Μικρών Κυκλάδων.
5. Εξώδικος Συμβιβασμός και καταβολής αποζημίωσης υπέρ του Δήμου.
6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη επέκτασης δικτύου Μ. Τ. και τοποθέτησης νέου Υ/Σ ΦΟΠ στην περιοχή “Σαλιαράκη Αγγιδίων” της Κοινότητας Χώρας Νάξου (ΑΟΕ 293/2023).
7. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του κεντρικού δρόμου Ποταμιάς Χαλκείου Νάξου (ΑΟΕ 294/2023).
8. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη δύο (2) Στ. ΦΟΠ, 4 Φ.Σ. και νέου ΦΟΠ στην περιοχή ’’Παναγία Ραχιδιώτισσα’’ της Κοινότητας Χαλκείου Νάξου (ΑΟΕ 295/2023).
9. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη πέντε (5) επιστύλιων Φ.Σ. σε υπάρχοντες Στ. Χ.Τ. στον Αγ. Θαλέλαιο, Αγ. Άννα Αγ. Αρσενίου Νάξου (ΑΟΕ 296/2023).
10. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης τριών (3) επιστύλιων Φ.Σ. σε υπάρχοντες Στ. Χ.Τ. στον Αγ. Προκόπιο της Κοινότητας Αγ. Αρσενίου Νάξου (ΑΟΕ 297/2023).
11. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
12. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού (χρηματοδοτούμενων) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.