ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 21-01-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 25 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ.για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση χώρων για την κατασκευή Παιδικών Χαρών».
2. Έγκριση πρακτικού άγονης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.
3. Κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.
4. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 445/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους διακήρυξης της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση οχημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5. Έγκριση υποβολής αίτησης για συμμετοχή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σε ευρωπαϊκή ερευνητική πρόταση, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και συγκρότηση επιτροπής.
6. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας και αναλώσιμων ειδών μελανιών-τόνερ έτους 2021.
7. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «NAXIOS – Ψηφιακή εφαρμογή ξενάγησης σε πολιτιστικούς πόρους και πλατφόρμα διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου Νάξου».
8. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων Ιανουαρίου, για έγκριση παράστασης.
9. Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικονομικού έτους 2021.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.