ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 31η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 249/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το ποσό κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Πράξη 414/2023 του ΣΤ΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου).
2. Έγκριση πληρωμής για εξωσυμβατική χρήση μισθίου, για το ακίνητο ιδιοκτησίας Στρατούρη Νικολάου στη θέση Έλλη Χώρας Νάξου.
3. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε ιδιώτες των εργασιών: «Καθαρισμός υδατοδεξαμενών» στις Δημοτικές Κοινότητες των Μικρών Κυκλάδων.
4. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
5. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξώδικου συμβιβασμού.
7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού (χρηματοδοτούμενων) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.