ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 7η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Συγκοινωνιακό έργο έτους 2024».
2. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος δικαιούχων των υπηρεσιών του δήμου 20 μηνών –2024 (8 μήνες) και 2025.
3. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα ’’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του έργου «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΓΚΡΙΟΥ – ΒΙΒΛΟΥ».
4. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Σύνταξη ετήσιων πιστοποιητικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
5. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης επιστύλιου Φ.Σ. σε νέο Στ. Χ.Τ. στην περιοχή Βαγιά Αγ. Αρσενίου Νάξου.
6. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
7. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
8. Υποβολή στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 3ου τριμήνου έτους 2023.
9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού (χρηματοδοτούμενων) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.