ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 14η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης: «ΕΡΓΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ. ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ».
2. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών διενέργειας / αξιολόγησης για συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, για το έτος 2024.
3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης επιστύλιου Φ.Σ. σε νέο Στ. Χ.Τ. στην περιοχή Βαγιά Αγ. Αρσενίου Νάξου (ΑΟΕ 321/2023).
4. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
5. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
6. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Νοεμβρίου 2023, για έγκριση παράστασης.
7. Λήψη απόφασης περί παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου.
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού (χρηματοδοτούμενων) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
10. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.