ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ πρωτ. 22227
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 5η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πληρωμής για την εξωσυμβατική χρήση του μισθίου για το ακίνητο ιδιοκτησίας των Στρατούρη Κωνσταντίνας, Μαράκη Κυριακής, Στρατούρη Αιμιλία-Στυλιανή και Στρατούρη Νικολάου στη θέση Έλλη Χώρα Νάξου .
2. Έγκριση πληρωμής για την εξωσυμβατική χρήση του μισθίου για το ακίνητο ιδιοκτησίας των Κρητικού Εμμανουήλ και Σκουλάτου Μαργαρίτα στη θέση Αγ. Νικόλαος Λιβάδι Νάξου.
3. Έγκριση πληρωμής για εξωσυμβατική χρήση μισθίου για το ακίνητο ιδιοκτησίας Στρατούρη Νικολάου στη θέση Έλλη Χώρας Νάξου.
4. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: « Συγκοινωνιακό έργο έτους 2024».
5. Εισήγηση για την εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες και έγκριση κατάστασης οικονομικά αδύνατων πολιτών.
6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών για την <Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων> για τα έτη 2024-2025.
7. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος.
8. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
9. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού (χρηματοδοτούμενων) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.