ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 19η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων 2024».
2. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Καθαρισμός ακτών νήσου Νάξου» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2024.
3. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Τοιχία αντιστήριξης Δ.Ε. Νάξου».
4. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών, έτους 2024.
5. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών, έτους 2024.
6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος δικαιούχων των υπηρεσιών του δήμου 20 μηνών: 2024 (8 μήνες) και 2025.
8. Έγκριση της υπ’ αρ. 1411/2023 απόφασης Δημάρχου αναφορικά με την κατεπείγουσα υπηρεσία καθαρισμού δεξαμενών λυμάτων του Δημοτικού Σφαγείου ΔΕ Νάξου.
9. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
10. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
11. Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, στάσιμου εμπορίου, εντός διοικητικών ορίων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
12. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού (χρηματοδοτούμενων) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.
13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.