ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 29-01-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 02 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης: Προμελέτη έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ακαθάρτων Οικισμού Απεράθου Δήμου Δρυμαλίας».
2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης: Προμελέτη έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ακαθάρτων Οικισμού Κορωνίδας Δήμου Δρυμαλίας».
3. έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης: Προμελέτη έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ακαθάρτων Οικισμού Κορώνου Δήμου Δρυμαλίας»
4. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020».
5. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ».
6. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «NAXIOS – Ψηφιακή εφαρμογή ξενάγησης σε πολιτιστικούς πόρους και πλατφόρμα διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου Νάξου».
7. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.