ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 12-02-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 16 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την αποκατάσταση βλαβών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση οχημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών».
4. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάξου – εργασίες συντήρησης».
5. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α) Διάνοιξη διερευνητικών γεωτρήσεων στην Δ.Κ. Δονούσας, β) Αναπλάσεις & συντήρηση-επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Κ. Δονούσας.
6. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 23/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ».
7. Κατάρτιση πρόσκλησης με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ».
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης άσκησης ή μη εφέσεων κατά αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.