ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 12-03-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 17 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Προμήθεια οχημάτων και μεταφορικών μέσων δήμου με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας 5 ετών
2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης για την υπηρεσία «Διενέργεια Συστηματικής Παρακολούθησης Θαλάσσιας Περιοχής Απόλλωνα Νάξου».
3. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
4. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε ιδιώτες της εργασίας «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων» στις Δημοτικές Κοινότητες Δονούσας – Ηρακλειάς – Κουφονησίων και Σχοινούσας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5. Έγκριση σχεδίων πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων 2022-2025 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονας προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», στην πρόσκληση με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» για τις μελέτες «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ».
7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού δημοτικών ανταποδοτικών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού δημοτικών ανταποδοτικών τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχο

Σχόλια are closed.