ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Νάξο, 24-07-2020

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020 με ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) στις 28 Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάξου» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

2.    Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 176/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως προς την συμπλήρωση μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Φιλωτίου Νάξου».

3.    Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.

4.    Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

5.    Αποδοχή δωρεάς αντικειμένων από την εταιρεία PIRELI HOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για το γραφείο Αρχιτεκτονικής Επιτροπής.

6.    Αποδοχή δωρεών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας του “Κοινωνικού Φαρμακείου” Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

7.    Ανάθεση δικαστικού χειρισμού Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον ΣτΕ.

8.    Αίτηση συμβιβασμού επί αγωγής.

9.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 83/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού του, οικονομικού έτους 2019.

10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 87/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά αναμόρφωση (3η) του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2020.

11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Δήμαρχος

Σχόλια are closed.