ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 07-05-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 11 Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
2. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτη της Υπηρεσίας Καθαριότητας Κοιμητηρίων Νάξου.
3. Αποδοχή δωρεών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας του ’’Κοινωνικού Φαρμακείου’’ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4. Αποδοχή δωρεάς κατασκευής του έργου «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή ’’Κάπαρες’’ Αγίας Άννας Κοινότητας Αγίου Αρσενίου (σε μήκος 155μ.).

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.