ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 02-07-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, την 2η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

« Λήψη απόφασης περί έγκρισης για την υποβολή της πρότασης «Μελέτες ωρίμανσης για την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων για την υποστήριξη της έναρξης υλοποίησης του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του με μελέτες και υπηρεσίες συμβούλων μέσω της ΜΟΔ ΑΕ» της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων »

Η συνεδρίαση για το ως άνω θέμα κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω λήξης προθεσμίας υποβολής της εν θέματι πρότασης.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

 

Σχόλια are closed.